SAVJET UČENIKA

 

ŠTA JE SAVJET UČENIKA?

Savjet učenika je tijelo koje predstavlja sve učenike škole i ima za cilj izgradnju partnerskih odnosa .

O SAVJETU UČENIKA NAŠE ŠKOLE

Savjet učenika naše škole je osnovan 2004.godine.
Od osnivanja pa do danas aktivno se bavi različitim aktivnostima
Sastanci Savjeta učenika se održavaju najmanje dva puta mjesečno,ako je potrebno i više puta.
Savjet učenika broji 22 člana.
Iz svakog odjeljenja biraju se dva predstavnika (jedan predstavnik i jedan zamjenik)

FUNKCIJE SAVJETA UČENIKA

 • Promovisanje i zaštita prava I obaveza učenika;
 • Podsticanje aktivnog učešća učenika u radu škole;
 • Saradnja sa upravom škole,Savjetom roditelja i ostalim školama;
 • Promovisanje ineteresa škole u području na kojem se škola nalazi;
 • Organizovanje aktivnosti edukativnog,volonterskog,humanitarnog,zabavnog karaktera (sekcije,promocije,sportska tamičenja);
 • Saradnja sa organizacijama koje se bave pitanjima mladih.

STRUKTURA SAVJETA UČENIKA ZA OVU ŠKOLSKU GODINU :

Predsjednik Savjeta učenika: Elvedina Mehić
Zamjenik predsjednika: Adel Imeri
Sekretar: Petar Slavuljica
Koordinator za rad Savjeta učenika: Vesna Jevtić, pedagog škole

PLAN I PROGRAM SAVJETA UČENIKA ZA ŠKOLSKU 2016/2017 GODINU :

 • Konstituisanje Savjeta učenika
 • Izrada plana i programa rada
 • Priprema prezentacija o radu Savjeta 
 • Prezentacije za učenike prvih razreda 
 • Upoznavanje sa Pravilnikom o radu Savjeta učenika
 • Učešće u različitim projektima u koje je škola uključena
 • Priprema panoa i prezentacija po potrebi
 • Akcija “Jedno dijete-jedan slatkiš”
 • Obilježavanje Dana Svetog Save
 • Priprema i obilježavanje Dana škole
 • Priprema za obilježavanje 8. marta
 • Priprema prezentacija za učenike devetih razreda ( Profesionalna orijenatcija)
 • Organizacija sportskih aktivnosti
 • Prisustvo treninzima i seminarima
 • Organizacija izleta
 • Izrada izvještaja o radu Savjeta učenika
 • Analiza rada Savjeta učenika
 • Saradnja sa savjetima učenika drugih škola
 • Saradnja sa upravom škole
 • Saradnja sa lokalnom zajednicom