JU SAOBRAĆAJNA I ELEKTRO ŠKOLA

COVID-19 Uputstva i preporuke

Poštivanje preporuka smanjuje rizik od obolijevanja

Mjere zaštite učenika i nastavnika u školama će se sprovoditi u skladu sa preporukama za organizaciju nastavnog procesa, preporukama za zaposleno osoblje i preporukama za učenike koje je donio Institut za javno zdravstvo Republike Srpske.

 

1. Opšte preporuke za organizaciju nastavnog procesa:
1.1. Svi radnici škole trebaju aktivno biti uključeni u sprovođenje svih mjera, te ličnim primjerom učenicima ukazivati na značaj pridržavanja propisanih mjera.
1.2. Dežurni nastavnici vode računa o pridržavanju mjera, o broju učenika i zaposlenog osoblja u objektu, školskom dvorištu, razmaku između učenika, ukazuju učenicima na potrebu pridržavanja mjera, korištenju dezinfekcionih sredstava i drugo.
1.3. Nastavni proces je neophodno organizovati na način da se omogući primjena fizičke distance. Učenici treba da sjede pojedinačno u klupama, s tim da se svako odjeljenje koje ima više od 15 učenika dijeli na 2 grupe. Neophodno je podsticati fizički razmak kao i pojačanu ličnu higijenu i higijenu prostora. Predmeti i površine koji se često dodiruju (kvake, prekidači…) moraju se posebno često prebrisavati i dezinfikovati.
1.4. U skladu sa kapacitetima škole, preporučuje se u školama koje rade samo u prvoj smjeni, organizovanje rada u dvije smjene.
1.5. Roditelji/staratelji koji imaju simptome zarazne bolesti (povišena tjelesna temperatura, respiratorni simptomi kao kašalj i kratak dah, bol u grlu, malaksalost, bol u mišićima, proliv, povraćanje…), ili kod kojih postoji sumnja ili potvrđena COVID-19 infekcija, kao i oni koji su bili u kontaktu sa osobama sa vjerovatnom ili potvrđenom infekcijom uzrokovanom virusom SARS-CoV-2, ne smiju dovoditi niti odvoditi djecu iz škola, niti ulaziti u vanjske (dvorište, vrt, igralište) i unutrašnje prostore ustanove.
1.6. U školu ograničiti/kontrolisati ulazak svih osoba koje nisu zaposlene u školi.
1.7. Ispred ulaza u školu, prilikom dovođenja ili odvođenja učenika nižih razreda, obavezno je održavanje fizičke distance od 2 metra. Nema zadržavanja roditelja niti učenika u školskom dvorištu.
1.8. Zabraniti sve posjete školama (kao što su pozorišne predstave, predavanja spoljnih predavača i sl.) i posjete škola drugim institucijama.
1.9. Učitelji i nastavnici između sebe i u odnosu na druge zaposlene, trebaju osigurati fizičku distancu od najmanje 2 metra u zatvorenom prostoru. Navedena fizička distanca se preporučuje održavati kada je god moguće između učitelja/nastavnika i učenika.
1.10. U zbornici učitelji/nastavnici primjenju fizičku distancu od 2 metra. Za sastanke i dogovore potrebno je koristiti se e-komunikacijom.
1.11. U učionicama mogu boraviti isključivo učenici i njihovi učitelji/nastavnici.
1.12.Kad god to prilike dozvoljavaju, pojedine nastavne jedinice organizovati na otvorenom.
1.13. Ne preporučuje se održavanje časova fizičkog vaspitanja u zatvorenom. Kad god je to moguće časove fizičkog vaspitanja organizovati na otvorenom uz primjenu fizičke aktivnosti koja dozvoljava primjenu fizičke distance između učenika. Preporučuje se da se u zatvorenom prostoru časovi fizičkog vaspitanja organizuju na način da se kroz nastavne jedinice obrađuju teorijski sadržaji, kao što su npr. upoznavanje pravila nekih od sportova (upotrebom video-materijala), sticanje znanja iz oblasti zdravstvenog vaspitanja i obrazovanja i slično.
1.14. Prostorije je potrebno obavezno provjetravati na svakom odmoru ili ako to vremenske prilike dopuštaju ostaviti otvorene prozore tokom nastave. Ne koristiti klima uređaje.
1.15. Svaka planirana aktivnost škole, van redovnih školskih aktivnosti, će se procjenjivati u skladu sa epidemiološkom situacijom i na osnovu toga će se donositi konačna preporuka.
1.16. U školi je obavezno postaviti plakate sa edukativnim materijalima (prema preporukama Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske).

 

2. Preporuke za zaposleno osoblje:
2.1. Zaposleni u školama ne mogu dolaziti na posao ukoliko imaju simptome zarazne bolesti (povišena tjelesna temperatura, respiratorni simptomi: kašalj i kratak dah, bol u grlu, zatim malaksalost, bol u mišićima, proliv, povraćanje…) ili ukoliko su bili u kontaktu sa vjerovatnim ili potvrđenim slučajem COVID-19, odnosno ako je njima ili članovima njihovog domaćinstva izrečena mjera izolacije/karantina. Ukoliko su zaposleni imali simptome kompatibilne sa COVID-19, neophodno je javljanje nadležnom doktoru radi provjere da li se radi o COVID-19, te postupanje u skladu sa protokolima, čak i kada se radi o simptomima koji su trajali kratko.
2.2. Zaposleni prije dolaska na radno mjesto kontrolišu svoju tjelesnu temperaturu, te u slučaju povišene temperature ne dolaze na posao, obavještavaju direktora i javljaju se nadležnom doktoru.
2.3. Na ulazu škole se vrši dezinfekcija ruku, dezinficijensom za ruke na bazi alkohola ili drugim odgovarajućim sredstvom. Na mjestu dezinfekcije je postavljeno uputstvo za pravilnu dezinfekciju ruku.
2.4. Svi zaposleni u školi obavezno nose maske. Maske se moraju nositi na ispravan način, tako da naliježu na lice i prekrivaju nos, usta i bradu. Ukoliko zaposleni koriste maske za jednokratnu upotrebu iste je potrebno promijeniti čim se ovlaže, zaprljaju ili oštete. Kada se skinu, maske se ne smiju koristiti ponovo. Skinute maske se odlažu u namjenske kese postavljene u kante sa poklopcem koje moraju biti obilježene za tu namjenu i izvan doticaja učenika. Ukoliko se koriste pamučne maske zaposleni su dužni da tokom radnog vremena koriste najmanje dvije maske koje je potrebno mijenjati čim se ovlaže ili zaprljaju, a po potrebi i češće.
2.5. Svi zaposleni moraju između sebe osigurati fizičku distancu od najmanje 2 metra u zatvorenom prostoru. Navedena fizička distanca se preporučuje održavati i kada god je moguće između zaposlenih i učenika. Nije dozvoljeno okupljanje zaposlenih unutar škole na pauzama ili za vrijeme obroka/kafa.
2.6. U zbornici učitelji/nastavnici primjenjuju fizičku distancu od 2 metra i ograničavaju vrijeme provedeno u njoj na minimum. Za sastanke i dogovore potrebno je maksimalno koristiti e-komunikaciju.
2.7. U učionicama mogu boraviti isključivo učenici i njihovi učitelji/nastavnici.
2.8. Važno je omogućiti redovno pranje ruku vodom i tečnim sapunom u trajanju od 20 sekundi nakon korištenja toaleta i kada ruke izgledaju zaprljano. Nakon pranja ruku tečnim sapunom i vodom, ruke treba osušiti papirnim ubrusima za jednokratnu upotrebu, koji se nakon korištenja baca u namjensku kantu za otpad, sa poklopcem. Na mjestu gdje se peru ruke je neophodno postaviti uputstva za pravilno pranje ruku.2.9. U svakoj školi direktor je odgovoran za kontrolu sprovođenja mjera, izvještavanje i redovnu komunikaciju sa relevantnim institucijama.
2.10. U slučaju pojave simptoma COVID-19 tokom boravka u školi, kod bilo kojeg zaposlenog radnika škole, isti se odmah udaljava sa radnog mjesta te o istom obavještava direktor koji obavještava higijensko – epidemiološku službu nadležnog doma zdravlja koja prema zvaničnom Protokolu provodi epidemiološko istraživanje i provodi neophodne mjere prema oboljelom i kontaktima.
2.11. Dežurni nastavnici vode računa o pridržavanju mjera, o broju učenika u objektu, školskom dvorištu, razmaku između učenika, ukazuju učenicima na potrebu pridržavanja mjera, korištenju dezinfekcionih sredstava i zaštitnih maski i drugo.
2.12. Ukoliko postoji potreba učenika za odlazak u toalet, nastavnik je dužan omogućiti učeniku odlazak za vrijeme trajanja časa, kako ne bi došlo do nepotrebnog grupisanja učenika.
2.13. Nastavno osoblje treba da planira vrijeme za učenike koji prate onlajn nastavu, za sve informacije, pojašnjenja i drugo, kao što je bilo u toku drugog polugodišta školske 2019/2020. godine. Škola treba da koristi sve moguće kapacitete za organizovanje nastave na ovakav način, a direktor škole odlučuje za koji vid podrške će se opredijeliti, u saradnji sa Ministarstvom prosvjete i kulture i Republičkim pedagoškim zavodom.
2.14. U školi je potrebno stvoriti klimu koja neće dodatno opteretiti učenike i uticati na njihovo mentalno zdravlje, te će biti neophodno da im se sve mjere predoče na njima primjeren način, bez dodatnog opterećenja ili izazivanja nelagode (prilagoditi im informacije o virusu, potrebi prdržavanja mjera, pranja ruku, dezinfekcije, pojasniti zašto nastavnici nose maske, zašto sjede odvojeni, zašto ne mogu izlaziti za vrijeme odmora, zašto se ne smiju zadržavati u dvorištu škole i grupisati i drugo). Takođe, veoma je bitno da se sa roditeljima razgovara na primjeren način, kako bi i roditelji sa djecom razgovarali o ponašanju i pridržavanju mjera za vrijeme boravka u školi.
2.15. Direktor je dužan da napravi plan sa jasnim definisanjem protoka informacija, odnosno hodogram ko, na koji način i koga obavještava o saznanju o pojavi simptoma ili prilikom uočavanja istih, kako i kada reaguju (roditelji, učenici, nastavnici, odjeljenjske starješine, radnici škola…). Sa planom protoka informacija i hodogramom trebaju biti upoznati svi radnici škole kao i roditelji, ali i učenici.
2.16. Direktor, kao rukovodilac škole, istupa u ime škole i nakon dobijanja informacija, obavještava druge institucije o situaciji, te sa kriznim štabom na nivou lokalne zajednice razmatra mjere i njihovo sprovođenje.
2.17. Plakate koji će radnicima škola i učenicima pružiti informacije o virusu i načinu njegovog širenja, značaju pridržavanja mjera, kao i načinu pravilnog pranja i dezinfekcije ruku, pravilnog nošenja zaštitne maske i dr., škole treba da postave na vidna mjesta i u učionice, kako bi u svakom momentu bili dostupni svima. Takođe, navedene informacije potrebno je vizualizovati i kroz kratke video-materijale distribuirati putem medija zbog velikog broja učenika, odnosno roditelja djece školskog uzrasta u Republici Srpskoj.

 

3. Preporuke za učenike:
3.1. Roditelji/staratelji koji imaju simptome zarazne bolesti (povišena tjelesna temperatura, respiratorni simptomi: kašalj i kratak dah, bol u grlu, zatim malaksalost, bol u mišićima, proliv, povraćanje…), ili kod kojih postoji sumnja ili potvrđena COVID-19 infekcija, kao i oni koji su bili u kontaktu sa osobama sa povrđenom infekcijom uzrokovanomvirusom SARS-CoV-2, ne smiju dovoditi niti odvoditi djecu iz škola, niti ulaziti u vanjske (dvorište, vrt, igralište) i unutrašnje prostore ustanove.
3.2. Učenici koji imaju simptome zaraznih bolesti (povišena tjelesna temperatura, respiratorni simptomi kao kašalj i kratak dah, bol u grlu, malaksalost, bol u mišićima, proliv, povraćanje…) ili kod kojih postoji sumnja ili potvrđena COVID-19 infekcija, kao i oni koji su bili u kontaktu sa osobama sa sumnjom ili povrđenom infekcijom uzrokovanom virusom SARS-CoV-2 (na primjer ukoliko je kod nekog člana domaćinstva potvrđena infekcija ili postoji sumnjana infekciju virusom SARS-CoV-2) ostaju kod kuće, te ih roditelji/staratelji ne smiju dovoditi u školu.
3.3. Prije polaska učenika u školu roditelji/staratelji vrše provjeru fizičkog stanja djeteta i njegove tjelesne temperature.
3.4. Učenike kontinuirano podsticati na održavanje higijene i pravilno ponašanje u kontekstu sprečavanja pojave infekcije. Obavezno je omogućiti redovno pranje ruku vodom i tečnim sapunom nakon korištenja toaleta i kada ruke izgledaju zaprljano. Nakon pranja ruku tečnim sapunom i vodom, ruke treba osušiti papirnim ubrusima za jednokratnu upotrebu, koji se nakon korištenja baca u namjensku kantu za otpad, sa poklopcem. Prije ulaska u učionicu, djeca obavezno dezinfikuju ruke prije početka nastave. Učitelj/nastavnik koji realizuje prvi čas dužan je da pomogne učenicima prilikom dezinfekcije ruku nakon čega ostavlja dezinfekciono sredstvo na predviđeno mjesto.
3.5. Svako dijete donosi svoju užinu i ne dijeli je sa drugom djecom. Takođe, ne dijele ni školski pribor, te treba izbjegavati rad u parovima, grupni rad i slično.
3.6.Učenici treba da nose zaštitne maske prilikom ulaska u školu, odlaska u toalet i na mjestima gdje se susreću sa djecom iz drugih odjeljenja/razreda. Nošenje maske tokom nastave se preporučuje kada je to moguće, posebno kada su u pitanju djeca koja imaju zdravstvene probleme (alergije, astmu, dijabetes, sistemske bolesti i dr ) ili su sklona čestim infekcijama respiratornog sistema. Način korištenja maski podrazumijeva adekvatan način stavljanja i upotrebe maske, te njeno higijensko odlaganje u otpad. Svaka manipulacija sa maskom, prije i poslije upotrebe zahtijeva pranje/dezinfekciju ruku. Za učenike se preporučuje nošenje pamučnih maski. Svaki učenik treba da ima rezernu masku u slučaju oštećenja ili prljanja.
3.7. Ako učenik razvije simptome COVID-19 tokom boravka u školi odmah se obavještavaju roditelji, koji u najkraćem roku trebaju doći po dijete. U školi mora biti obezbjeđena prostorija u kojoj će boraviti dijete sa simptomima, do dolaska roditelja/staratelja. Dijete sa simptomima se odmah izdvaja u tu prostoriju, dok se učionica u kojoj je dijete boravilo odmah provjetrava i dezinfekcionim sredstvom se prebrišu klupa i druga mjesta koja su često dodirivana. Ujedno, učitelj/nastavnik o istom obavještava direktora koji, dalje, obavještava higijensko – epidemiološku službu nadležnog doma zdravlja koja sprovodi epidemiološko istraživanje i neophodne epidemiološke mjere u ovom slučaju, te nadležno Ministarstvo.
3.8. Učenici sa smetnjama u razvoju koji pohađaju nastavu u redovnim odjeljenjima uključuju se u nastavni proces kao i djeca tipičnog razvoja, s tim da je neophodno poštovati vrstu smetnje koju dijete ima.
3.9. Za djecu hronične bolesnike potrebno je da, roditelji pored svog mišljenja, prije polaska u školu, školi dostave mišljenje nadležnog ljekara o procjeni njegovog zdravstvenog stanja i mogućnosti pohađanja nastave.
3.10. Djeca u karantinu/izolaciji kao i druga djeca za koju to preporuči nadležni doktor medicine, pohađaju onlajn nastavu. Nastavno osoblje treba da planira vrijeme za učenike koji prate onlajn nastavu, za sve informacije, pojašnjenja i drugo, kao što je bilo u toku drugog polugodišta školske 2019/2020. godine.Škola treba da koristi sve moguće kapacitete za organizovanje nastave na ovakav način, a direktor škole odlučuje za koji vid podrške će se opredijeliti, u saradnji sa Ministarstvom prosvjete i kulture i Republičkim pedagoškim zavodom. Učenicima koji pohađaju onlajn nastavu ne upisuju se izostanci sa nastave.
3.11. Organizovanje produženog boravka i jutarnjeg čuvanja treba planirati poštujući propisane higijensko-epidemiološke mjere. Produženi boravak i jutarnje čuvanje se organizuje za grupu od maksimalno 15 učenika.
3.12. Nije preporučljivo da učenici izlaze za vrijeme odmora. Ukoliko postoji potreba za odlazak u toalet, omogućiti učeniku odlazak za vrijeme trajanja časa, kako ne bi došlo do nepotrebnog grupisanja učenika. Nije dozvoljeno organizovanje kabinetske nastave, budući da takva nastava zahtijeva pojačano kretanje po hodnicima, miješanje djece različitih razreda/odjeljenja i zajedničku upotreba predmeta/površina od strane učenika različitih razreda/odjeljenja.
3.13. Direktori su dužni da organizuju prevoz učenika, odnosno da sa lokalnim zajednicama i prevoznicima dogovore način prevoza učenika, po prilagođenom rasporedu uz poštovanje mjera i preporuka Instituta za javno zdravstvo.